මුදල් හදිස්සියක්ද? රු.80,000 දක්වා ක්ෂණික ණය!

ලියකියවිලි මොකුත් ඕනේ නෑ..! ඔබේ ජාතික හැදුනුම්පතින් දැන්ම ක්ෂණික ණය ඔබේ බැංකු ගිණුමට!

අපගේ ණය හවුල්කරුවන්!

Mobirise Website Builder
RoboCash
පලමු ණය රු25000 දක්වා පොලී රහිතව!

✅ ක්ෂණික අනුමැතිය
මුදල් ඔබේ බැංකු ගිණුමට
✅ 100% ඔන්ලයින් හරහා
✅ නව ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා විශේෂ දීමනා
✅ දින 30 දක්වා
✅ අනුමත කිරීම 97%

Mobirise Website Builder
FastRupee
පලමු ණය රු15000 දක්වා
විනාඩි 3න්

✅ ක්ෂණික අනුමැතිය
මුදල් ඔබේ බැංකු ගිණුමට
✅ 100% ඔන්ලයින් හරහා
✅ නව ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා විශේෂ දීමනා
✅ දින 30 දක්වා
✅ අනුමත කිරීම 96%

Mobirise Website Builder
LotusLoan
පලමු ණය රු15000 දක්වා මාස 3ක් දක්වා!

✅ ක්ෂණික අනුමැතිය
මුදල් ඔබේ බැංකු ගිණුමට
✅ 100% ඔන්ලයින් හරහා
✅ නව ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා විශේෂ දීමනා
✅ මාස 3 - 6 දක්වා
✅ අනුමත කිරීම 97%

© Copyright 2023 Max Loan. All Rights Reserved.

Built with ‌

Mobirise.com